Marrëveshja e Programit Affiliate

PARATHËNIE

Filialin tonë janë shumë të rëndësishëm për ne. Ne bëjmë më të mirën për t'ju trajtuar me drejtësi dhe respekt që meritoni. Ne thjesht kërkojmë të njëjtën konsideratë nga ju. Ne kemi shkruar marrëveshjen e mëposhtme të bashkëpunimit me ju në mendje, si dhe për të mbrojtur emrin e mirë të kompanisë sonë. Pra, ju lutemi duroni me ne ndërsa ne ju shpiejmë në këtë formalitet ligjor.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi mos hezitoni të na njoftoni. Ne jemi besimtarë të fortë në komunikimin e drejtpërdrejtë dhe të ndershëm. Për rezultatet më të shpejta, ju lutemi na dërgoni email në support@goviral.zendesk.com.

MARRVESHJE PFR NDFRMARRJEN

JU LUTEM LEXONI MARRVESHJEN E GJITH

JU MUND T PR SHTYPNI KIST FAQE P FORR REGJISTRIMET TUAJ.

KJO ASHT NJ AG MARRVESHJE JURIDIKE MES TY DHE GOVIRAL (DBA GOVIRAL.AI)

ME DORMZIMIN E APLIKACIONIT ONLINE JU JU PENAVENI Q RE KAN RE LEXUAR DHE KUPTUAR KUSHTET DHE KUSHTET E KISTRE MARRVESHJE DHE QREE JU BENI dakord që të jeni ligjërisht përgjegjës për secilën dhe çdo term dhe kusht.

 1. Përmbledhje

Kjo Marrëveshje përmban termat dhe kushtet e plota që zbatohen për ju që të bëheni bashkëpunëtor në Programin e Filialit të GoViral.ai. Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është të lejojë lidhjen HTML midis faqes suaj të internetit dhe sajtit të internetit GoViral.ai. Ju lutemi vini re se gjatë gjithë kësaj Marrëveshjeje, "ne", "ne" dhe "jonë" i referohen GoViral.ai dhe "ju", "i juaji" dhe "i juaji" i referohen filialit.

 1. Detyrimet e Filialit

2.1. Për të filluar procesin e regjistrimit, ju do të plotësoni dhe dorëzoni aplikimin online. Fakti që ne i miratojmë automatikisht aplikacionet nuk nënkupton që ne mund të mos e rivlerësojmë aplikacionin tuaj më vonë. Ne mund ta refuzojmë aplikimin tuaj sipas gjykimit tonë. Ne mund ta anulojmë aplikimin tuaj nëse përcaktojmë se faqja juaj është e papërshtatshme për Programin tonë, duke përfshirë nëse:

2.1.1. Promovon materiale të qarta seksuale
2.1.2. Promovon dhunën
2.1.3. Promovon diskriminimin bazuar në racë, seks, fe, kombësi, paaftësi, orientim seksual ose moshë
2.1.4. Promovon veprimtari të paligjshme
2.1.5. Përfshin çdo material që shkel ose ndihmon të tjerët të shkelin ndonjë të drejtë të kopjimit, markë tregtare ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale ose të shkelin ligjin
2.1.6. Përfshin "GoViral" ose variacione ose gabime drejtshkrimore të tij në emrin e tij të domenit
2.1.7. Përndryshe është në ndonjë mënyrë e paligjshme, e dëmshme, kërcënuese, shpifëse, e pahijshme, ngacmuese, ose raciale, etnike ose ndryshe e kundërshtueshme për ne në diskrecionin tonë të vetëm.
2.1.8. Përmban shkarkime softuerësh që potencialisht mundësojnë devijime të komisioneve nga filialet e tjerë në programin tonë.
2.1.9. Ju nuk mund të krijoni ose dizajnoni uebsajtin tuaj ose ndonjë uebsajt tjetër që operoni, në mënyrë të qartë ose të nënkuptuar në një mënyrë që i ngjan faqes sonë të internetit dhe as të dizajnoni faqen tuaj të internetit në një mënyrë që i shtyn klientët të besojnë se jeni GoViral.ai ose ndonjë biznes tjetër i lidhur.
2.1.10. Faqet e internetit të krijuara vetëm për qëllimin e ofrimit të kuponave nuk kanë të drejtë të fitojnë komisione përmes programit tonë të filialeve.
2.1.11. Ju nuk mund të regjistroheni për të fituar komision për porositë që i bëni vetes. Çdo komision i fituar përmes vendosjes së porosive të tilla do të konfiskohet dhe mund të rezultojë në mbylljen e llogarisë tuaj të filialit.

2.2. Si anëtar i Programit të Filialeve të GoViral.ai, do të keni akses te Menaxheri i Llogarisë së Filialeve. Këtu do të jeni në gjendje të rishikoni detajet e programit tonë dhe buletinet e filialeve të publikuara më parë, të shkarkoni kodin HTML (që ofron lidhje me faqet e internetit brenda faqes së internetit GoViral.ai) dhe kreativat e banderolave, të shfletoni dhe të merrni kode gjurmimi për kuponat dhe marrëveshjet tona . Në mënyrë që ne të gjurmojmë me saktësi të gjitha vizitat e të ftuarve nga faqja juaj në faqen tonë, ju duhet të përdorni kodin HTML që ne ofrojmë për çdo baner, lidhje teksti ose lidhje tjetër shoqëruese që ju ofrojmë.

2.3. GoViral.ai rezervon të drejtën, në çdo kohë, të rishikojë vendosjen tuaj dhe të miratojë përdorimin e Lidhjeve tuaja dhe të kërkojë që ju të ndryshoni vendosjen ose përdorimin në përputhje me udhëzimet e dhëna për ju.

2.4. Mirëmbajtja dhe azhurnimi i faqes suaj do të jetë përgjegjësia juaj. Ne mund të monitorojmë sitin tuaj pasi ndihemi të nevojshëm për t'u siguruar që është i azhurnuar dhe t'ju njoftojmë për çdo ndryshim që ne mendojmë se duhet të përmirësojë performancën tuaj.

2.5. Entirelyshtë plotësisht përgjegjësia juaj të ndiqni të gjitha pronat e zbatueshme intelektuale dhe ligjet e tjera që kanë të bëjnë me faqen tuaj. Ju duhet të keni leje të shprehur për të përdorur materialin e mbrojtur nga të drejtat e çdo personi, qoftë ai një shkrim, një imazh, ose ndonjë vepër tjetër e mbrojtur nga e drejta e autorit. Ne nuk do të jemi përgjegjës (dhe ju do të jeni vetëm përgjegjës) nëse përdorni material të mbrojtur nga të drejtat e autorit të një personi tjetër ose pronë tjetër intelektuale në kundërshtim me ligjin ose ndonjë të drejtë të palës së tretë.

 1. GoViral.ai Të drejtat dhe detyrimet

3.1. Ne kemi të drejtë të monitorojmë faqen tuaj në çdo kohë për të përcaktuar nëse jeni duke ndjekur termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje. Ne mund t'ju njoftojmë për çdo ndryshim në faqen tuaj që mendojmë se duhet bërë, ose për t'u siguruar që lidhjet tuaja në faqen tonë të internetit janë të përshtatshme dhe për t'ju njoftuar më tej për çdo ndryshim që mendojmë se duhet bërë. Nëse nuk bëni ndryshime në faqen tuaj që ne mendojmë se janë të nevojshme, ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim pjesëmarrjen tuaj në Programin e Filialeve GoViral.ai.

3.2. GoViral.ai rezervon të drejtën të ndërpresë këtë Marrëveshje dhe pjesëmarrjen tuaj në Programin e Filialeve GoViral.ai menjëherë dhe pa paralajmërim për ju nëse kryeni mashtrim në përdorimin tuaj të Programit të Filialit GoViral.ai ose nëse abuzoni me këtë program në çfarëdo mënyre. Nëse zbulohet një mashtrim ose abuzim i tillë, GoViral.ai nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush për asnjë komision për shitje të tilla mashtruese.

3.3. Kjo Marrëveshje do të fillojë me pranimin tonë të aplikimit tuaj për Filialin dhe do të vazhdojë nëse nuk përfundon këtu.

 1. Ndërprerja

Ose ju ose ne mund ta përfundojmë këtë Marrëveshje në çdo kohë, me ose pa shkak, duke i dhënë palës tjetër njoftim me shkrim. Njoftimi me shkrim mund të jetë në formën e postës, postës elektronike ose faksit. Për më tepër, kjo Marrëveshje do të përfundojë menjëherë me shkeljen e kësaj Marrëveshjeje nga ana juaj.

 1. modifikim

Ne mund të modifikojmë ndonjë nga termat dhe kushtet në këtë Marrëveshje në çdo kohë sipas gjykimit tonë. Në një rast të tillë, do të njoftoheni me email. Ndryshimet mund të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, ndryshime në procedurat e pagesës dhe rregullat e Programit të Filialit të GoViral.ai. Nëse ndonjë modifikim është i papranueshëm për ju, opsioni juaj i vetëm është t'i jepni fund kësaj Marrëveshjeje. Pjesëmarrja juaj e vazhdueshme në Programin e Filialit të GoViral.ai pas postimit të njoftimit të ndryshimit ose Marrëveshjes së re në faqen tonë do të tregojë pajtimin tuaj për ndryshimet.

 1. Pagesa

GoViral.ai përdor një palë të tretë për të trajtuar të gjitha gjurmimet dhe pagesat. Shqyrtoni kushtet e pagesës së rrjetit.

 1. Qasja në Ndërfaqen e Llogarisë së Filialit

Ju do të krijoni një fjalëkalim në mënyrë që të mund të futni ndërfaqen tonë të sigurt të llogarisë partnere. Nga atje, ju do të jeni në gjendje të merrni raportet tuaja që do të përshkruajnë llogaritjen tonë të komisioneve që ju takojnë.

 1. Kufizimet e promovimit

8.1. Ju jeni të lirë të promovoni faqet tuaja të internetit, por natyrisht çdo promovim që përmend GoViral.ai mund të perceptohet nga publiku ose shtypi si një përpjekje e përbashkët. Duhet të dini se forma të caktuara reklamimi janë gjithmonë të ndaluara nga GoViral.ai. Për shembull, reklamimi i referuar zakonisht si "spamming" është i papranueshëm për ne dhe mund të shkaktojë dëme në emrin tonë. Forma të tjera përgjithësisht të ndaluara të reklamimit përfshijnë përdorimin e postës elektronike të pakërkuar komerciale (UCE), postimet në grupet e lajmeve jokomerciale dhe postimin e kryqëzuar në grupe të shumta lajmesh në të njëjtën kohë. Përveç kësaj, ju nuk mund të reklamoni në asnjë mënyrë që fsheh ose keqinterpreton identitetin tuaj, emrin e domenit ose adresën tuaj të emailit të kthimit. Ju mund të përdorni postimet për klientët për të promovuar GoViral.ai për sa kohë që marrësi është tashmë një klient ose pajtimtar i shërbimeve ose faqes suaj të internetit dhe marrësit kanë mundësinë të heqin veten nga postimet e ardhshme. Gjithashtu, ju mund të postoni në grupet e lajmeve për të promovuar GoViral.ai për sa kohë që grupi i lajmeve mirëpret në mënyrë specifike mesazhet komerciale. Në çdo kohë, ju duhet të përfaqësoni qartë veten dhe faqet tuaja të internetit si të pavarura nga GoViral.ai. Nëse na vjen në vëmendje se po dërgoni mesazhe të padëshiruara, ne do ta konsiderojmë këtë shkak për përfundimin e menjëhershëm të kësaj Marrëveshjeje dhe pjesëmarrjen tuaj në Programin e Filialit GoViral.ai. Të gjitha balancat në pritje që ju detyrohen nuk do të paguhen nëse llogaria juaj mbyllet për shkak të një reklame ose kërkesë të tillë të papranueshme.

8.2. Filialet që, midis fjalëve të tjera kyçe, ose ekskluzivisht ofrojnë oferta në fushatat e tyre Pay-Per-Click për fjalë kyçe të tilla si GoViral.ai, GoViral, www.GoViral, www.GoViral.ai dhe/ose ndonjë gabim drejtshkrimor ose ndryshim të ngjashëm të tyre – qoftë veçmas ose në kombinim me fjalë kyçe të tjera – dhe mos e drejtoni trafikun nga fushata të tilla në uebsajtin e tyre përpara se ta ridrejtoni atë në faqen tonë, do të konsiderohen shkelës të markës tregtare dhe do të ndalohen nga Programi i Filialeve të GoViral. Ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të kontaktuar filialin përpara ndalimit. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën për të përjashtuar çdo shkelës të markës tregtare nga programi ynë i filialeve pa njoftim paraprak dhe në shfaqjen e parë të një sjelljeje të tillë ofertimi të PPC.

8.3. Filialet nuk janë të ndaluar të fusin informacionin e klientit në formën kryesore për sa kohë që informacioni i klientëve të mundshëm është real dhe i vërtetë, dhe këto janë të dhëna të vlefshme (dmth. sinqerisht të interesuar për shërbimin e GoViral).

8.4. Filiali nuk do të transmetojë të ashtuquajturat "intersticiale", "Parasiteware™", "Parasitic Marketing", "Aplikacioni i Asistencës për blerjet", "Instalimet dhe/ose Shtesat e Shiritit të Veglave", "Portofoli i blerjeve" ose "shfaqje mashtruese dhe /ose pop-under" për konsumatorët që nga momenti kur konsumatori klikon në një lidhje kualifikuese deri në momentin kur konsumatori ka dalë plotësisht nga faqja e GoViral (d.m.th., asnjë faqe nga faqja jonë ose ndonjë përmbajtje ose markë e GoViral.ai nuk është e dukshme në fund -ekrani i përdoruesit). Siç përdoret këtu a. "Parasiteware™" dhe "Parasitic Marketing" do të nënkuptojnë një aplikacion që (a) me qëllim aksidental ose të drejtpërdrejtë shkakton mbishkrimin e skedarëve të ndjekjes së komisioneve të filialeve dhe atyre jo të filialeve përmes çdo mjeti tjetër përveç një klikimi të iniciuar nga klienti në një lidhje kualifikuese në një faqe interneti. ose email; (b) përgjon kërkimet për të ridrejtuar trafikun përmes një softueri të instaluar, duke shkaktuar kështu vendosjen e skedarëve që shfaqen, skedarët e gjurmimit të komisionit ose të mbishkruhen skedarë të tjerë gjurmues të komisionit ku një përdorues në rrethana normale do të kishte mbërritur në të njëjtin destinacion nëpërmjet rezultatet e dhëna nga kërkimi (motorët e kërkimit janë, por pa u kufizuar në, Google, MSN, Yahoo, Overture, AltaVista, Hotbot dhe motorë të ngjashëm kërkimi ose drejtorish); (c) caktoni skedarët e gjurmimit të komisionit përmes ngarkimit të faqes GoViral në IFrames, lidhjeve të fshehura dhe dritareve automatike që hapin faqen e GoViral.ai; (d) synon tekstin në faqet e internetit, përveç atyre faqeve të internetit që zotërohen 100% nga pronari i aplikacionit, për qëllime të marketingut kontekstual; (e) heq, zëvendëson ose bllokon dukshmërinë e banderolave ​​të Filialit me çdo baner tjetër, përveç atyre që janë në faqet e internetit në pronësi 100% të pronarit të aplikacionit.

 1. Dhënia e Licencave

9.1. Ne ju japim një të drejtë joekskluzive, të patransferueshme, të revokueshme për të (i) aksesin në faqen tonë përmes lidhjeve HTML vetëm në përputhje me kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe (ii) vetëm në lidhje me lidhje të tilla, për të përdorur logot tona, emrat tregtarë, markat tregtare dhe materiale të ngjashme identifikuese (së bashku, "Materialet e Licencuara") që ne ju ofrojmë ose autorizojmë për këtë qëllim. Ju keni të drejtë të përdorni materialet e licencuara vetëm në masën që jeni anëtar me gjendje të mirë të Programit të Filialit të GoViral.ai. Ju pranoni që të gjitha përdorimet e Materialeve të Licencuara do të bëhen në emër të GoViral.ai dhe vullneti i mirë i lidhur me të do të jetë vetëm në dobi të GoViral.ai.

9.2 Secila palë bie dakord të mos përdorë materialet e pronarit të tjetrit në asnjë mënyrë që është nënçmuese, mashtruese, e pahijshme ose që përndryshe e portretizon partinë në një dritë negative. Secila palë rezervon të gjitha të drejtat e saj përkatëse në materialet e pronarit të mbuluara nga kjo licencë. Përveç licencës së dhënë në këtë Marrëveshje, secila palë mban të gjithë të drejtën, titullin dhe interesin për të drejtat e saj përkatëse dhe asnjë e drejtë, titull ose interes nuk transferohet tek tjetra.

 1. Mohim përgjegjësie

Goviral.ai nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci të shprehura ose të nënkuptuara në lidhje me shërbimin Goviral.ai dhe Uebfaqen ose produktet ose shërbimet e ofruara në të, çdo garanci e nënkuptuar e aftësisë goviral.ai, përshtatshmëria për një qëllim të veçantë, dhe mos-shkelja nuk pranohet shprehimisht dhe PËRJASHTOHEN. PËR VEÇ, NE NUK BËJMË ASNJË PËRFAQËSIM QË FUNKSIONIMI I FAQIT TONË DO TË JETË I PANDËRPRERËSISHËM OSE PA GABIM, DHE NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS PËR PASOJAT E NDËRPRERJEVE APO GABIMEVE.

 1. Përfaqësime dhe Garanci

Ju përfaqësoni dhe garantoni që:

11.1 Kjo Marrëveshje është ekzekutuar dhe dorëzuar në mënyrë të rregullt dhe të vlefshme nga ju dhe përbën detyrimin tuaj ligjor, të vlefshëm dhe detyrues, të zbatueshëm ndaj jush në përputhje me kushtet e saj;

11.2. Ju keni të drejtën, fuqinë dhe autoritetin e plotë për të hyrë dhe për të qenë i detyruar nga termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe për të kryer detyrimet tuaja sipas kësaj Marrëveshjeje, pa miratimin ose pëlqimin e ndonjë pale tjetër;

11.3. Ju keni të drejtë, titull dhe interes të mjaftueshëm për dhe për të drejtat që na janë dhënë në këtë Marrëveshje.

 1. Kufizimet e Përgjegjësisë

NE NUK DO TË JEMI PËRGJEGJËS KUNDËR JU LIDHUR ME ASNJË LËNDE TË KËSAJ MARRËVESHJES SIPAS ASNJË KONTRATE, PAQLEDHJE, DETYRËSI, PËRGJEGJËSI TË RRETË OSE TEORI TJETËR LIGJORE APO TË BARAZE, TË KUFIZUARA, TË KUFIZUARA, TË KUFIZUARA HUMBJA E TË ARDHURAVE OSE Vullneti i Mirë OSE FITIMET E PRITSHME OSE BIZNES I HUMBUR), EDHE NËSE NA KEMI KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË KËTA. Më tej, pavarësisht ndonjë gjëje për të kundërtën e përfshirë në këtë Marrëveshje, në asnjë rast nuk do të jetë përgjegjësia kumulative e Goviral.AI ndaj jush që lind ose lidhet me këtë Marrëveshje, qoftë e bazuar në kontratë, neglizhencë, përgjegjësi të rreptë, tortë ose teori tjetër ligjore ose të barabartë, SHKELQONI TOTALI TË KOMISIONIT TË PAGUAR PËR JU SIPAS KËSAJ MARRËVESHJE.

 1. Dëmshpërblim

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani të parrezikshëm GoViral.ai, dhe filialet dhe filialet e tij, si dhe drejtorët, zyrtarët, punonjësit, agjentët, aksionarët, partnerët, anëtarët dhe pronarët e tjerë të tyre, kundër çdo pretendimi, veprimi, kërkesash, detyrimi, humbjet, dëmet, gjykimet, shlyerjet, kostot dhe shpenzimet (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve) (një ose të gjitha sa më sipër referuar më poshtë si "Humbje") për aq sa këto humbje (ose veprime në lidhje me to) lindin ose janë bazuar në (i) çdo pretendim që përdorimi ynë i markave tregtare të filialeve cenon çdo markë tregtare, emër tregtar, markë shërbimi, të drejtën e autorit, licencë, pronë intelektuale ose të drejtë tjetër pronësore të ndonjë pale të tretë, (ii) çdo keqinterpretim të një përfaqësimi ose garanci ose shkelje e një marrëveshjeje dhe marrëveshjeje të bërë nga ju këtu, ose (iii) çdo pretendim në lidhje me faqen tuaj, duke përfshirë, pa kufizim, përmbajtjen e tij që nuk na atribuohet neve.

 1. Konfidencialiteti

Të gjitha informacionet konfidenciale, përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo informacion biznesi, teknik, financiar dhe konsumatori, të zbuluara nga njëra palë në tjetrën gjatë negociatave ose afatit efektiv të kësaj Marrëveshjeje e cila është e shënuar "Konfidenciale", do të mbeten pronë e vetme të palës që zbulon, dhe secila palë do të mbajë besim dhe nuk do të përdorë ose zbulojë informacione të tilla të pronarit të palës tjetër pa lejen e shprehur me shkrim të palës zbuluese.

 1. i llojllojshëm

15.1. Ju pranoni që jeni një kontraktues i pavarur dhe asgjë në këtë Marrëveshje nuk do të krijojë ndonjë partneritet, sipërmarrje të përbashkët, agjenci, ekskluzivitet, përfaqësues shitjesh ose marrëdhënie pune midis jush dhe GoViral.ai. Ju nuk do të keni asnjë autoritet për të bërë ose pranuar ndonjë ofertë ose përfaqësim në emrin tonë. Ju nuk do të bëni asnjë deklaratë, qoftë në faqen tuaj ose në ndonjë tjetër të sajtit tuaj apo ndryshe, që në mënyrë të arsyeshme do të kundërshtonte ndonjë gjë në këtë seksion.

15.2 Asnjëra palë nuk mund të caktojë të drejtat ose detyrimet e saj sipas kësaj Marrëveshjeje për ndonjë palë, përveç një pale që merr të gjithë ose në thelb të gjithë biznesin ose pasuritë e një pale të tretë.

15.3 Kjo Marrëveshje do të drejtohet nga dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Shtetit të New York-ut pa marrë parasysh konfliktet e ligjeve dhe parimet e tyre.

15.4 Ju nuk mund të ndryshoni ose të hiqni dorë nga ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje përveç nëse shkruhet dhe nënshkruhet nga të dy palët.

15.5 Kjo Marrëveshje përfaqëson të gjithë marrëveshjen midis nesh dhe jush dhe do të zëvendësojë të gjitha marrëveshjet e mëparshme dhe komunikimet e palëve, me gojë ose me shkrim.

15.6. Titujt dhe titujt e përfshirë në këtë Marrëveshje përfshihen vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në kushtet e kësaj Marrëveshjeje.

15.7 Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo dispozitë do të eliminohet ose kufizohet në masën minimale të nevojshme, në mënyrë që qëllimi i palëve të realizohet, dhe pjesa e mbetur e kësaj marrëveshje do të ketë fuqi dhe efekt të plotë.

 

Ky dokument u azhurnua për herë të fundit në dhjetor 2, 2022

en English
X
Dikush në blerë
më parë